مانیتور برلیانس، مانیتور ماشین، مانیتور فابریک، مانیتور اندروید