مانیتور اندروید النترا، مانیتور اندروید، مانیتور ماشین، مانیتور النترا